Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Ngày đăng: 31/08/2015, số lượt xem: 2116)

 

THÀNH ỦY VĨNH YÊN

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN SẢN-NHI

 

Số:    KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Vĩnh Yên, ngày 5 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng

Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 16-7-2015 của Thành ủy Vĩnh Yên về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

          2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo, với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Bệnh viện. Cổ vũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của khoa, phòng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ II đã đề ra. Lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1.     Nội dung tuyên truyền

1.1. Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

1.2. Nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở kế thừa bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 1.3. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước; ý thức, trách nhiệm của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với đảng viên, cán bộ, công chức… Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

1.4. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.6. Tuyên truyền những thành tựu đạt được của Bệnh viện trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Bệnh viện, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động của Bệnh viện Sản-Nhi đến với nhân dân trong tỉnh và khu vực.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong Bệnh viện; Đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban khoa, phòng, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các đối tượng thanh niên, cán bộ trẻ…

- Mở chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống thông tin truyền thông, cổng thông tin Bệnh viện để tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người trong Bệnh viện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể trong Bệnh viện:

- Thực hiện đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban khoa, phòng, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể đảm bảo các nội dung trên.

          - Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ truyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên; viết bài tuyên truyền trên bản tin, cổng thông tin giao tiếp điện tử của Thành phố, của Bệnh viện.

          2. Phòng Tổ chức hành chính, quản trị

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người trong Bệnh viện.

          IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)!

     2. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!

3. Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

4. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khám chữa bệnh năm 2015!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          Căn cứ vào Kế hoạch này, đề nghị các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, các khoa, phòng trong Bệnh viện tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền những nội dung trên trong báo cáo hàng tháng gửi Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện, Đảng ủy tổng hợp, báo cáo Ban tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên./.

 

Nơi nhận:

-         Ban tuyên giáo Thành ủy (b/c);

-         BCH Đảng ủy Bệnh viện;

-         Các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể Bệnh viện;

-         Lưu ĐU.

T.M BCH ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thanh Ngọc

 

Phạm Tiến Thọ
Các tin khác