Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(Ngày đăng: 03/01/2017, số lượt xem: 2342)

 

THÀNH ỦY VĨNH YÊN

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN SẢN-NHI

*

Số: 08 KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 20/12/2016 của Thành ủy Vĩnh Yên về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong bệnh viện nắm được các nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp, quan điểm của Đảng trong các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được thông qua, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành khóa XII của Đảng, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo; mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Yêu cầu

- Các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, các khoa phòng trong Bệnh viện tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa II và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức, tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.

- Cấp ủy Đảng trong Bệnh viện phải gắn liền việc học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh chống lại các biểu hiện, quan điểm sai trái, thù địch.

- Thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị; phù hợp với đặc thù từng khối, khoa phòng, đoàn thể trong Bệnh viện.

 

II.  NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP.

1.     Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt

          Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, bao gồm:

          - Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          - Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

          - Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

          - Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

2. Đối tượng và phương thức tổ chức

- Đảng bộ Bệnh viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII giúp người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế; triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp với các tầng lớp nhân dân.

- Đối tượng: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ bệnh viện; mời cả các đồng chí trong ban lãnh đạo, trưởng phó các khoa phòng, các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú trong bệnh viện.

- Thời gian: 1 buổi, ngày 28/12/2016

- Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn

- Báo cáo viên: Mời báo cáo viên của Tỉnh hoặc Thành phố.

- Kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị.

* Đối với các Chi bộ trực thuộc, các khoa phòng, đoàn thể trong Bệnh viện có hình thức tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết phù hợp.

3. Tài liệu học tập

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho cán bộ chủ chốt.

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân.

4. Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động

- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời bám sát thực tiễn của cơ quan, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Người đứng đầu cấp ủy, các khoa phòng phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt đến tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

5. Viết thu hoạch cá nhân

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là các kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở khoa phòng mình và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

6. Tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra giám sát

- Các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong bệnh viện căn cứ vào Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, đoàn thể, các hoạt động tập thể, chỉ đạo các khoa phòng, đơn vị trong bệnh viện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết

- Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện

Căn cứ vào Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, xây dựng Kế hoạch, tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết XII của Đảng gắn liền với Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trực thuộc

 Trên cơ sở Kế hoạch này, các chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể trong bệnh viện xây dựng Kế hoạch học tập, chương trình hành động, kiểm tra, giám sát và tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và có kế hoạch tuyên truyền trong Nhân dân, tránh hình thức; gắn việc học tập, thực hiện Nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại các khoa phòng.

3. Trách nhiệm của Bí thư cấp ủy các cấp

Đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp trong bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và thông qua chương trình hành động của Đảng bộ, Chi bộ; xây dựng Kế hoạch hành động của cá nhân; chỉ đạo việc viết thu hoạch của người học một cách thiết thực, không qua loa, hình thức; tiếp thu đề xuất, kiến nghị để hoàn thành chương trình, kế hoạch hành động.

4. Công tác tuyên truyền

Đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy bệnh viện tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trên Website của bệnh viện với các hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:

-          Ban tuyên giáo Thành ủy (b/c);

-          BCH Đảng ủy Bệnh viện;

-          Các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể Bệnh viện;

-         Lưu ĐU.

 

T.M BCH ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)  

Nguyễn Thanh Ngọc

 

Phạm Tiến Thọ
Các tin khác