Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015)

(Ngày đăng: 31/08/2015, số lượt xem: 2425)

 

 

THÀNH ỦY VĨNH YÊN

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN SẢN-NHI

 

Số:    KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

                                            lần thứ IX (năm 2015)                   

 

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTG, ngày 15-7-2015 của Ban tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015); để làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta; về yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.
          2. Tuyên truyền, nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực; cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Gắn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

4. Công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, Thành phố và đất nước năm 2015.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1.     Nội dung tuyên truyền

1.1.   Tuyên truyền trước Đại hội

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX...

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vĩnh Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, các phong trào học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, áp dụng các kỹ thuật mới trong khám, điều trị, nâng cao y đức trong Bệnh viện, trong ngành Y tế Vĩnh Phúc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 6 tháng cuối năm 2015 đã đề ra.

- Các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các tập thể, cá nhân trong Bệnh viện đạt thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, bằng khen của Bộ, của Sở y tế…

- Tuyên truyền về Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành. Thông qua việc tổ chức Đại hội, hội nghị thi đua ở các cấp để phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”...

- Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, tập trung vào các nội dung sau:

Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Mục đích, ý nghĩa Đại hội; Thời gian Đại hội: Diễn ra trong 2 ngày vào Quý IV năm 2015.

1.2.   Tuyên truyền trong Đại hội

- Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua, đặc biệt là lĩnh vực y tế; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020.

1.3. Tuyên truyền sau Đại hội

- Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, của Bệnh viện lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền các hoạt động, các chương trình nghệ thuật... chào mừng thành công của Đại hội; các văn kiện và báo cáo tham luận của Đại hội.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong Bệnh viện; Đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban khoa, phòng, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các đối tượng thanh niên, cán bộ trẻ…

- Mở chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống thông tin truyền thông, cổng thông tin Bệnh viện để tuyên truyền hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người trong Bệnh viện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể trong Bệnh viện:

- Thực hiện đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban khoa, phòng, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể đảm bảo các nội dung trên.

          - Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ truyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên; viết bài tuyên truyền trên bản tin, cổng thông tin giao tiếp điện tử của Thành phố, của Bệnh viện.

          2. Phòng Tổ chức hành chính, quản trị

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người trong Bệnh viện.

          IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1.     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX!

          2.  Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

3. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

          4. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

          5. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân!

          Căn cứ vào Kế hoạch này, đề nghị các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, các khoa, phòng trong Bệnh viện tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền những nội dung trên trong báo cáo hàng tháng gửi Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện, Đảng ủy tổng hợp, báo cáo Ban tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên./.

Nơi nhận:

-         Ban tuyên giáo Thành ủy (b/c);

-         BCH Đảng ủy Bệnh viện;

-         Các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể Bệnh viện;

-         Lưu ĐU.

T.M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

Phùng Văn Bính

 

Phạm Tiến Thọ
Các tin khác