Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Đảng bộ bệnh viện Sản - Nhi tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

(Ngày đăng: 16/07/2017, số lượt xem: 4393)

  

 THÀNH ỦY VĨNH YÊN

ĐẢNG BỘ BV SẢN-NHI

Số: 03 - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2017

KẾ HOẠCH

 Tuyên truyền kỷ nệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

(27/7/1947 – 27/7/2017)

 
 

 

 


 

Thực hiện Hướng dẫn số 15 – HD/TG, ngày 06/6/2017 của Ban tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Đảng ủy bệnh viện Sản – Nhi xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho mọi người, cán bộ, CCVC và người lao động trong toàn bệnh viện nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh liệt sỹ và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

2- Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; đồng thời khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

3- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp; gắn với tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bệnh viện, ngành y tế, Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 28-4-2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2017” và thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25-1-2017 của Thủ tướng chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Các chi bộ đảng, các khoa phòng, tổ chức đoàn thể trong bệnh viện quán triệt và thực hiện tốt tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017); trong đó, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh:

          - Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

          - Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau.

          - Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

          2. Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

          3. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả thực hiện 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14-12-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng...;đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng...

          4. Biểu dương những thương binh, liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ những gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

          5. Tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ diễn ra trên địa bàn thành phố.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi uỷ trực thuộc, các đoàn thể, các khoa phòng trong bệnh viện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) ở chi bộ, khoa phòng, đơn vị mình nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng; .

2- Giao đồng chí phụ trách tuyên giáo của Đảng ủy bệnh viện phụ trách công tác đôn đốc, quán triệt trong toàn đảng bộ bệnh viện công tác truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) trong Đảng bộ bệnh viện; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu cho Đảng ủy để việc thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

                IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ!

2. Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)!

3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!

4. Nêu cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"!

5. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng!

6. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công  với cách mạng!

7. Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!

 

 

Nơi nhận:

-          Ban tuyên giáo Thành ủy (b/c);

-          BCH Đảng ủy Bệnh viện;

-          Các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể Bệnh viện;

-         Lưu ĐU.

 

 

T.M BCH ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Ngọc

   

 

Phạm Tiến Thọ