Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Đảng ủy Bệnh viện Sản - Nhi tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(Ngày đăng: 16/07/2017, số lượt xem: 3997)

  

 THÀNH ỦY VĨNH YÊN

ĐẢNG BỘ BV SẢN-NHI

Số:  02 - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 06 năm 2017

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

 
 

 

 

          Thực hiện Kê hoạch số 57 – KH/TU, ngày 12/6/2017 của Thành ủy Vĩnh Yên về việc Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”, Đảng ủy bệnh viện Sản – Nhi xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962-5/9/2017); 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2017).

- Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

- Vun đắp tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các tỉnh của Lào kết nghĩa nói riêng.

- Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch.

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ bệnh viện, đến cán bộ, nhân viên trong bệnh viện.

II- NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động đang làm việc tại bệnh viện Sản – Nhi

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hàng tuần và thi viết

a. Thi trắc nghiệm: Người dự thi tham gia trực tiếp theo thể lệ của Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương. Cách thức thi được quy định cụ thể trong Thể lệ cuộc thi.

b. Thi viết:

- Bài thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, với dung lượng tối đa 5.000 từ, có thể viết tay hoặc đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không hạn chế sử dụng hình ảnh minh họa.

- Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo , tạp chí nào (theo quy định của Thể lệ cuộc thi)

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, giới, số ĐT, thành phần dân tộc, tôn giáo, địa chỉ, nghề nghiệp.

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Nôi dung bài thi được quy định rõ ràng trong Thể lệ cuộc thi.

3. Phương pháp tổ chức thi viết

- Cuộc thi được tiến hành ở 3 cấp: Thành phố, Tỉnh, Trung ương

- Đảng ủy bệnh viện tổ chức chấm, chọn những bài thi xuất sắc nhất tham dự vòng thi cấp Thành phố.

4. Kinh phí tổ chức cuộc thi: Ban tổ chức cuộc thi lập dự trù, trình Đảng ủy bệnh viện phê duyệt để thực hiện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC THI

1- Các chi uỷ trực thuộc, các đoàn thể, các khoa phòng trong bệnh viện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Cuộc thi ở chi bộ, khoa phòng, đơn vị mình nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng.

-         Thời gian nộp bài dự thi: chậm nhất ngày 28/6/2017

-         Thời gian nộp bài dự thi về Thành ủy: 30/6/2017.

2- Giao đồng chí phụ trách tuyên giáo của Đảng ủy bệnh viện phụ trách công tác đôn đốc, quán triệt trong toàn đảng bộ bệnh viện công tác triển khai Cuộc thi trong Đảng bộ bệnh viện; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu cho Đảng ủy để việc thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

 

Nơi nhận:

-          Ban tuyên giáo Thành ủy (b/c);

-          BCH Đảng ủy Bệnh viện;

-          Các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể Bệnh viện;

-         Lưu ĐU.

 

 

 

T.M BCH ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Thọ
Các tin khác