Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Đảng bộ Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(Ngày đăng: 25/04/2017, số lượt xem: 3892)

 

THÀNH ỦY VĨNH YÊN

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN SẢN-NHI

*

Số:       KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

          Thực hiện Kế hoạch số 38a-KH/TU ngày 22/12/2016 của Thành ủy Vĩnh Yên về việc Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

                1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) nghiêm túc để cán bộ, đảng viên trong Bệnh viện nhận  thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện sát đúng, có hiệu quả. Từ đó, từng cấp uỷ, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

          2. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu; tiến hành từ trên xuống; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; ở từng cấp phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, nói ít làm nhiều; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Báo cáo kết quả kiểm điểm và đề ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm kịp thời, hiệu quả.      

          3. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Phát huy vai trò của cán bộ, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, nhắc nhở, xử lý kỷ luật những nơi làm đối phó, chất lượng kiểm điểm không đảm bảo. 

          4. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch, Chương trình hành động đồng bộ, hiệu quả cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, của Đảng ủy Bệnh viện; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề mà dư luận và cán bộ, đảng viên và người bệnh quan tâm.

II.  NỘI DUNG

1. Lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt Nghị quyết

- Đảng bộ Bệnh viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII giúp người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế; triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp với các tầng lớp nhân dân.

- Đối tượng: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ bệnh viện; mời cả các đồng chí trong ban lãnh đạo, trưởng phó các khoa phòng, các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú trong bệnh viện.

- Thời gian: 1 buổi.

- Hoàn thành: Tháng 03/2017

- Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn

- Báo cáo viên: Mời báo cáo viên của Tỉnh hoặc Thành phố.

- Kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị.

* Đối với các Chi bộ trực thuộc, các khoa phòng, đoàn thể trong Bệnh viện có hình thức tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết phù hợp. Thời gian thực hiện trước ngày 30/12/2017.

2. Những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các khoa phòng, đoàn thể trong Bệnh viện căn cứ vào nội dung Nghị quyết và chức năng nhiệm vụ của khoa phòng, đoàn thể chủ động thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao và hiệu quả để quán triệt trong Hội nghị tuyên truyền của Bệnh viện và từng khoa phòng. Mỗi cán bộ đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo các khoa phòng về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện phấn đấu và làm cơ sở để kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở đơn vị khoa, phòng mình, xử lý nghiêm minh kịp thời những trường hợp vi phạm.

2.2. Gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW 4 khóa XII với việc kiểm điểm hàng năm và đột xuất. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới noi theo. Ở từng cấp đều phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp và thời gian khắc phục. Cấp ủy thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên, kịp thời khen thưởng, biểu dương những người tốt việc tốt.

2.3. Tập trung và rà soát để  thanh tra, kiểm tra đối với những vụ việc tham nhũng, lãng phí, những vụ việc phức tạp được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

2.4. Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ công chức viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận xã hội không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

2.5. Rà soát quy trình giải quyết công việc và xây dựng, hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong từng công đoạn, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

2.6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban thường vụ Thành ủy. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghi quyết, kết luận của TW, của Tỉnh, thành phố.

2.7. Thẩm định, xác minh, đánh giá trung thực việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ khi được đề bạt, bổ nhiệm và công khai theo quy định.

2.8. Nhất quán mục tiêu và thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị và Đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

2.9. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân.

2.10. Có giải pháp chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, gặp mặt khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết...xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

2.11. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho báo chí, truyền thông. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2.12. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiê cứu lý luận và tuyên truyền nhân rộng mô hình mới, kinh nghiệm hay trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đảng, cơ quan đơn vị.

2.13. Mở rộng việc tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung của Nghị quyết TW4 khóa XII.

2.14. Tăng cường học tập, bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao trình độ lý luận chính trị thông qua việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phù hợp với từng đối tượng, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện

Căn cứ vào Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, xây dựng Kế hoạch, tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết XII của Đảng gắn liền với Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chủ động định hướng, cung cấp thông tin trên cơ sở quy định của Ban tuyên giáo Thành ủy, chỉ đạo tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị ở cơ quan, đơn vị.

2. Các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trực thuộc

 Trên cơ sở Kế hoạch này, các chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể trong bệnh viện xây dựng Kế hoạch học tập, chương trình hành động, kiểm tra, giám sát và tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và có kế hoạch tuyên truyền trong Nhân dân, tránh hình thức; gắn việc học tập, thực hiện Nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại các khoa phòng; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Công tác tuyên truyền

Đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy bệnh viện tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trên Website của bệnh viện với các hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp./. 

 

Nơi nhận:

-          Ban tuyên giáo Thành ủy (b/c);

-          BCH Đảng ủy Bệnh viện;

-          Các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể Bệnh viện;

-         Lưu ĐU.

 

 

T.M BCH ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

  

Nguyễn Thanh Ngọc

 

Phạm Tiến Thọ
Các tin khác