Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
KẾ HOẠCH HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT VIÊN 2015
Nội dung thông báo:

 

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN SẢN- NHI

 


Số          /KH - BVSN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Vĩnh Yên , ngày 10   tháng 8  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra tay nghề Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên lần thứ hai năm 2015

 
 

 

 

Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT- BYT “Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.”

Căn cứ bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ – BYT ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH – BVSN ngày 24 tháng 12 năm 2014 về việc tổ chức công tác điều dưỡng  Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc năm 2015. 

Bệnh viện Sản nhi xây dựng kế hoạch kiểm tra tay nghề điều dưỡng/hộ sinh, kỹ thuật viên lần thứ II năm 2015.

I. Mục đích

- Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên được ôn luyện lại kiến thức và kỹ năng thực hành các quy trình kỹ thuật để củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

- Nhằm phát động và duy trì phong trào thi đua trong đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên Bệnh viện.

- Dựa vào kết quả thi tay nghề để bố trí vị trí việc làm cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên phù hợp.

II. Yêu cầu

- Tổ chức hội thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng theo quy định.

- Các cán bộ có danh sách kiểm tra thực hiện nghiêm túc theo đúng qui định.

III. Nội dung

1. Thành lập Ban tổ chức hội thi (có danh sách kèm theo)

 

 

2. Nội dung

 

STT

Nội dung

  Thời gian

Người thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch thi

8/2015

P.ĐD

2

Gửi Bộ câu hỏi ôn thi và các QTKT thi cho các khoa

8/2015

P.ĐD

3

Tổ chức ôn luyện cho CB tại khoa

8/2015

ĐDT các khoa

4

Tự ôn luyện

1/9 – 27/10/2015

Cá nhân

 

3. Hình thức thi:

- Thi lý thuyết: chia 2 đợt tại hội trường bệnh viện theo bộ câu hỏi đã được ôn thi.

- Thi thực hành: Tổ chức 2 vòng thi

Vòng I: + Tổ chức thi tại các khoa: bốc thăm mỗi điều dưỡng thực hiện 1 quy trình kỹ thuật thực tế trên người bệnh.

Vòng II: + Chọn ra 20 người có điểm thi thực hành vòng I từ cao xuống thấp tham dự vòng II.

Nội dung thi vòng II: thi chạy trạm với 10 quy trình kỹ thuật điều dưỡng (có hướng dẫn kèm theo)

- Tổng hợp điểm xếp giải từ cao xuống thấp ( Điểm trung bình lý thuyết và thực hành của người tham gia vòng II) :

01 giải nhất

02 giải nhì

03 giải ba

04 giải khuyến khích

4. Thành phần dự thi

Tổng số thí sinh dự kiến: 113

- Bắt buộc: Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các khoa là cán bộ hợp đồng, viên chức các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, khoa KB của Bệnh viện, độ tuổi dưới 45.

- Không yêu cầu tham gia:

+ Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trưởng khoa.

+ Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đang nghỉ thai sản hoặc mang thai từ tháng thứ 7 chở lên.

+ Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có độ tuổi trên hoặc bằng 45.

+ Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đang đi học.

- Nếu đối tượng nào nằm trong thành phần không yêu cầu tham gia thi mà có nhu cầu tự nguyện đăng ký thi sẽ được cộng thêm 10% điểm khuyến khích

5. Thời gian:  tổ chức thi kiểm tra tay nghề dự kiến vào ngày 7 – 8 - 9  tháng 12 năm 2015

 

6. Cách chấm và cho điểm

 Ban giám khảo chấm thi:

- Lý thuyết: theo ba lem điểm.

-Thực hành: theo cặp 1 Bác sỹ và 1CN Điều dưỡng hoặc 2 CN Điều dưỡng

- Chấm theo bảng kiểm của các quy trình kỹ thuật.

- Điểm thi thực hành sẽ là điểm trung bình chung của 2 giám khảo.

- Điểm xếp loại: Điểm trung bình lý thuyết và thực hành và lấy từ điểm cao nhất của vòng II đến hết và tiếp theo đến điểm trung bình cao nhất của những người không vào tham gia vòng II.

7. Yêu cầu điểm đạt:

- Thí sinh đạt điểm trung bình 5 điểm ( điểm thực hành và điểm lý thuyết đều phải đạt từ 5 đối với vòng I)

8. Kinh phí: có bản dự trù kinh phí kèm theo

9. Tổ chức thực hiện

- Giao cho phòng Điều dưỡng:

+ Làm đầu mối chủ trì phối hợp với các khoa, phòng

+ Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí

+ Bố trí đào tạo ôn luyện cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các khoa

+ Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo gồm:Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng KHTH, Điều dưỡng, Tổ chức, Kế toán, Trưởng khoa, một số điều dưỡng trưởng khoa….

- Giao cho phòng tài chính tham mưu chuẩn bị kinh phí phục vụ

- Giao cho phòng Hành chính phối hợp chuẩn bị địa điểm, hậu cần…

- Các khoa/phòng khác tùy theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với BTC triển khai thực hiện.

- Các khoa thông báo cho điều dưỡng, hộ sinh, KTV biết để có kế hoạch ôn tập cho cá nhân và dự thi đầy đủ theo thành phần qui định.

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám đốc; (để báo cáo)

- Lưu VT, ĐD.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

BS. Phùng Văn Bính

 

 

 

 

 

 

Tệp nội dung: [kehoachthitaynghesannhi.doc]