Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈́ 𝐁𝐈́ 𝐓𝐇𝐔̛ 𝐓𝐈̉𝐍𝐇 Đ𝐄̂́𝐍 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀̀ 𝟏/𝟔 𝐂𝐇𝐎 𝐂𝐀́𝐂 𝐂𝐇𝐀́𝐔 𝐓𝐀̣𝐈 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐒𝐀̉𝐍 𝐍𝐇𝐈

𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒉𝒊 1/6, đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́ 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒂̆𝒏 𝑨𝒏 - 𝑩𝒊́ 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝒖̉𝒚, 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 Đ𝒂̣𝒊 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́𝒄 đ𝒂̃ 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̆𝒎, 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑺𝒂̉𝒏 𝑵𝒉𝒊 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́𝒄. 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒊 𝒄𝒐́ đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́ 𝑳𝒆̂ 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 - 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑺𝒐̛̉ 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́ 𝒍𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝒕𝒊̉𝒏𝒉, 𝑺𝒐̛̉ 𝒀 𝒕𝒆̂́.